25 Temmuz 2019

Gösterim: 5702

Çift Anadal / Yandal Programı

Çift Anadal Programı Nedir?

 • Anadal lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrenciler, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere eğitim görebilirler.
 • İkinci anadal programı, ilgili bölüm ve fakülte kurullarının önerisi ve Senatosunun onayı ile açılır.
 • Çift anadal programı eşdeğer ve ortak dersler dışında en az ilgili programın toplam kredisinin %35’i olmalıdır.
 • Çift anadal programı açacak ilgili birim, her akademik yarıyılın başında kontenjanlarını belirterek çift anadal ders programını ve kayıt tarihlerini duyurur.
 • Bir anadal programına o yıla ait birinci sınıf birinci dönem anadal öğrenci sayısının %20'sinden daha fazla ikinci anadal öğrencisi kabul edilemez.
 • Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, lisans programlarında anadal programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılının başında önlisans programlarında ise en erken ikinci yarıyılın başında en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 • Çift anadal programına başvurular belirlenen tarihler arasında başvuru formu ve transkript ile ilgili birimin öğrenci işlerine yapılır.
 • Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4’lük sistemde en az 2.80 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

        ​Çift Anadal yönergesi için tıklayınız.

 

Yandal Programı Nedir?

Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.

 • Öğrenciler, yandal programına anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
 • Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir .
 • Öğrencilerin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.80 olması gerekir.

​Yandal yönergesi için tıklayınız.